مارک ماسلین

مارک ماسلین

مارک اچ. ماسلین استاد علوم سیستم زمین در کالج دانشگاه لندن و محقق انجمن سلطنتی است.

کتاب های مارک ماسلین

گرمایش جهانی