امیر انجیری استرکی

امیر انجیری استرکی

امیر انجیری متولد سال 1361، مدرس جوان هنرستان موسیقی، نوازندۀ پیانو و ویولن، دارای مدرک کارشناسی ارشد پژوهش هنر و سوابق و تجارب گوناگون در تدریس و آموزش نوازندگی ساز، تئوری موسیقی، سلفژ و فیزیک صوت و شرکت در جشنواره های مختلف هنری و فرهنگی می باشد.

کتاب های امیر انجیری استرکی

تئوری موسیقی (جلد دوم)


تئوری موسیقی (جلد اول)