میرجواد سید حسینی

میرجواد سید حسینی

میرجواد سید حسینی مترجم ایرانی متولد سال 1344 می باشد.

کتاب های میرجواد سید حسینی

نئولیبرالیسم