عباس احمدی کرچ

عباس احمدی کرچ

دکتر سیدعباس احمدی کرچ عضوهیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، نویسنده ایرانی متولد سال 1357 می باشد.

کتاب های عباس احمدی کرچ

از نجف تا قم