مهرنوش خشنودی فر

مهرنوش خشنودی فر

مهرنوش خشنودی فر دارای مدرک دکتری تخصصی (Ph.D)  برنامه ریزی آموزشی (گرایش آموزش الکترونیکی و مجازی) است.

کتاب های مهرنوش خشنودی فر

یادگیری الکترونیکی