لین توئیست

لین توئیست

لین توئیست نویسنده ویک فعال جهانی و بنیانگذار موسسه روح پول است. او در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا زندگی می کند.برای بیش از 40 سال، لین توئیست یک چشم انداز شناخته شده جهانی بوده است که متعهد به کاهش فقر، پایان دادن به گرسنگی در جهان، توانمندسازی وضعیت زنان و دختران، حمایت از عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی است.

کتاب های لین توئیست

روح پول