علی شاه منصوری ( شف رایمون)

علی شاه منصوری ( شف رایمون)

علی شاه منصوری (شف رایمون) متولد 1378 نویسنده کتاب های آشپزی است.

کتاب های علی شاه منصوری ( شف رایمون)

دایره المعارف پیتزاهای جهان