پل ری

پل ری

پل ری، منتقد و پژوهشگر تئاتر و استاد دانشگاه ملبورن است.

کتاب های پل ری

تئاتر و حقوق بشر