منیژه هادی نژاد

منیژه هادی نژاد

دکتر منیژه هادی نژاد استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه ازاد است.

کتاب های منیژه هادی نژاد