محمدرضا مشکانی

محمدرضا مشکانی

مرحوم دکتر مشکانی، استاد بازنشستۀ گروه آمار دانشکدۀ علوم ریاضی منشاء خدمات علمی و اجرایی بسیار فراوانی بودند؛ ایشان در تأسیس رشته‌های کارشناسی ارشد آمار اقتصادی- اجتماعی و آماربیمه (بیم‌سنجی) در دانشگاه شهید بهشتی نقش اصلی را داشتند و از این طریق فارغ‌التحصیلان بسیاری جذب صنعت بیمه شدند. دکتر مشکانی سالیان درازی را به عنوان مدیر گروه آمار، معاون پژوهشی دانشکدۀ علوم، و مدیر خدمات پژوهشی دانشگاه در خدمت دانشگاه بودند، اما شاید بزرگترین خدمت ایشان به جامعۀ علمی کشور، نقش ایشان در به ثمر رساندن ایدۀ تأسیس انجمن آمار ایران بود که در این راه پس از تدوین اساس‌نامه و تشکیل اولین مجمع آماردانان، ریاست هیئت‌مؤسس انجمن را به عهده گرفتند و به دلیل این خدمات شایان به عنوان اولین رئیس انجمن آمار برگزیده شدند.

کتاب های محمدرضا مشکانی