دوری کلارک

دوری کلارک

دوری کلارک نویسنده آمریکایی و استاد دانشکده تجارت فوکوا دانشگاه دوک است.

کتاب های دوری کلارک

بازی بلند مدت