باربارا مکاف

باربارا مکاف

باربارا مکوف روانشناس مشاور، مربی رهبری، سخنران اصلی، متخصص فولبرایت و نویسنده پنج کتاب است که به پنج زبان منتشر شده است. آنها عبارتند از: ترک دفتر پشت سر، هنر خود نوسازی، آنچه مونالیزا می دانست، رشد یک دختر و کار درونی رهبران.

کتاب های باربارا مکاف

رشد یک دختر