آرش زندی پیام

آرش زندی پیام

آرش زندی پیام متولد سال 1369، مربی و استاد روان شناسی در دانشگاه پیام نور است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.

کتاب های آرش زندی پیام

رقابت بیهوده