آن لیبرمن

آن لیبرمن

آن لیبرمن استاد بازنشسته از کالج معلمان دانشگاه کلمبیا، و محقق ارشد در بنیاد کارنگی برای پیشرفت تدریس بود. او اکنون محقق ارشد در دانشگاه استنفورد است.

کتاب های آن لیبرمن