سارا تات

سارا تات

سارا تات متولد 1372 است.

کتاب های سارا تات

روش تحقیق در مدیریت