رسول ربانی

رسول ربانی

رسول ربانی (1343-) دارای مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد جامعه شناسی مهاجرت از دانشگاه تولوز و دکترای جامعه شناسی شهری بوده است.

کتاب های رسول ربانی

مبانی جامعه شناسی