دیرمود کاستلو

دیرمود کاستلو

دیرمود کاستلو، فیلسوف انگلیسی و استاد فلسفه دانشگاه وارویک است. وی به خاطر کارهای زیبایی شناسی و فلسفه هنر شهرت دارد. کاستلو ریاست کمیته اجرایی انجمن زیبایی شناسی انگلیس را بر عهده داشت و یکی از اعضای ارشد تحقیقات لورهولم بود.

کتاب های دیرمود کاستلو

درباره ی عکاسی