اسکات اسلاتنیک

اسکات اسلاتنیک

پروفسور اسلاتنیک در تابستان 2005 به دانشکده روانشناسی پیوست. هدف برنامه تحقیقاتی او درک ماهیت حافظه دیداری است. او با تکیه بر اساس تحقیقات در ادراک بصری، از مدل‌سازی شناختی (بر اساس معیارهای رفتاری)، پتانسیل‌های مرتبط با رویداد (ERPs) و تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fMRI) استفاده می‌کند. تحقیقات او نشان می‌دهد که بازیابی حافظه یک فرآیند پیوسته است که ماهیت سازنده دارد.

کتاب های اسکات اسلاتنیک