فاطمه کلاته سیفری

فاطمه کلاته سیفری

فاطمه کلاته سیفری متولد 1356 است.

کتاب های فاطمه کلاته سیفری

نه شیر شتر نه دیدار عرب


چوب توی آستین کردن


خر کریم را نعل کردن


خدای روزی رسان