جیمز کمپل

جیمز کمپل

جیمز دبلیو پی کمبل مدیر مطالعات معماری و تاریخ هنر در کالج کوئینز، کمبریج است.

کتاب های جیمز کمپل

تاریخ جهانی آجر