زینب خدایی

زینب خدایی

زینب خدایی متولد ۱۳۶۰ است.

کتاب های زینب خدایی

تکامل


تکامل گرایی و تبیین حیات


حیات و حیات هوشمند