جیمز کی. ای. اسمیت

جیمز کی. ای. اسمیت

جیمز کی. اسمیت فیلسوف کانادایی-آمریکایی متولد 1970 است. او در حال حاضر استاد فلسفه دانشگاه کالوین است

کتاب های جیمز کی. ای. اسمیت

چگونه سکولار (نـ)باشیم؟