پرویز افشاری

پرویز افشاری

پرویز افشاری، نویسنده و دیپلمات سابق ایرانی است.

کتاب های پرویز افشاری

ماموریت من در بغداد