حمیدرضا قاضیانی

حمیدرضا قاضیانی

دکتر حمیدرضا قاضیانی متولد سال 1368، عضو هیئت علمی موسسه فن آموزان، مولف و مدرس است. او دارای مدرک دکترای برق می باشد.

کتاب های حمیدرضا قاضیانی