گرلینده ماوتنر

گرلینده ماوتنر

گرلینده ماوتنر استاد ارتباطات تجاری انگلیسی در دانشگاه اقتصاد و تجارت وین، اتریش و همچنین استاد مدعو افتخاری در دانشگاه سیتی لندن، انگلستان است.

کتاب های گرلینده ماوتنر

گفتمان و مدیریت