حدائق رضایی

حدائق رضایی

دکتر حدائق رضایی، کارشناسی ارشد و دکتری زبانشناسی را از دانشگاه اصفهان اخذ کرده است و هیئت علمی همان دانشگاه شده است. حوزه پژوهشی مورد علاقه ایشان زبانشناسی شناختی است و در این راستا مقالات متعددی به نگارش در آورده و رساله های متعددی را نیز راهنمایی کرده است.

کتاب های حدائق رضایی