فرید پروانه

فرید پروانه

دکتر فرید پروانه استادیار زبان و ادبیات انگلیسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم است. محور اصلی فعالیت پژوهشی ایشان نظریه ادبی و فلسفه است و از وی آثار متعددی در قالب مقاله و کتاب در حوزه ادبیات و فلسفه منتشر شده است که برخی از آنها عبارتند از: تاریخچه نقد ادبی، انتشارات رهنما 1387 چاپ سوم
کلیات نطریه ادبی، انتشارات آفرینه 1393
داستان‌های کوتاه از اگزیستنسیالیسم تا پسامدرنیسم، انتشارات آفرینه 1394
فرهنگ‌واره توصیفی نمادهای ادبی در ادبیات غرب، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی 1396

کتاب های فرید پروانه

ادبیات و فلسفه