سمانه سنجری

سمانه سنجری

سمانه سنجری متولد 1360 است.

کتاب های سمانه سنجری

جادوی کسب و کار کوچک