کلود شالاگیه

کلود شالاگیه

کلود شالاگیه نویسنده و کارگردان تاتر فرانسوی متولد ۱۸ ژانویه ۱۹۳۶ و درگذشته ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ است.

کتاب های کلود شالاگیه

بیان بدنی بازیگر