اوتایان ایلانگوان

اوتایان ایلانگوان

اوتایان ایلانگوان مدرس و مولف در زمینه ی فناوری های دیجیتال برای تغییر فرآیند کسب و کار شرکت های تولیدی که از PLM، ERP، MES و IIoT استفاده می کنند است.

کتاب های اوتایان ایلانگوان