ریتا کریستوفاری

ریتا کریستوفاری

ریتا کریستوفاری به عنوان مسئول مطبوعاتی برای سازمان ملل متحد و پزشکان بدون مرز و برای تلویزیون فرانس 2 کار میکند.

کتاب های ریتا کریستوفاری

زویا