لوری الکساندر

لوری الکساندر

لری اسکندر نویسنده است و عاشق خواندن و نوشتن است! او کتاب های مصور مانند BACKHOE JOE (Harper, 2014) و FAMOUSLY PHOEBE (Sterling, 2017) و همچنین مجموعه کتاب های تخته FUTURE BABY (Scholastic, 2019) نوشته است. او همچنین کتاب‌های فصلی غیرداستانی، مانند ALL IN A DROP (2019) و A SPORTING CHANCE (2020) را می‌نویسد،

کتاب های لوری الکساندر

پزشک آینده(علوم)