مرتضی ابراهیم زاده

مرتضی ابراهیم زاده

دکتر سید مرتضی ابراهیم زاده متولد سال 1357، متخصص تکثیر و پرورش آبزیان، مدرس و مولف در همین حوزه است.

کتاب های مرتضی ابراهیم زاده

تکثیر و پرورش آبزیان