شهریار آیرملو تبریزی

شهریار آیرملو تبریزی

شهریار آیرملو تبریزی متولد 1352 است.

کتاب های شهریار آیرملو تبریزی

زندگی بهتر با هوش سیستمی