فردین قریشی

فردین قریشی

فردین قریشی متولد 1349,استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او دارای مدرک  کارشناسی, 1371, علوم سیاسی, دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد, 1374, روابط بین الملل, دانشگاه تهران و  دکتری تخصصی, 1380, روابط بین الملل, دانشگاه تهران است. 

کتاب های فردین قریشی