دانیل فیلپات

دانیل فیلپات

دانیل فیلپات، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نوتردام است. او دکترای خود را در سال 1996 از دانشگاه هاروارد دریافت کرد و در زمینه دین و سیاست جهانی، با تمرکز بر آزادی مذهبی، آشتی، رفتار سیاسی رهبران مذهبی و الهیات سیاسی مسیحی تخصص دارد.

کتاب های دانیل فیلپات

مذهب و روابط بین الملل