حمیرا حسینی یگانه

حمیرا حسینی یگانه

حمیرا حسینی یگانه متولد 1342 است.

کتاب های حمیرا حسینی یگانه

مهارت ارتباط با مردم