پیر روردی

پیر روردی

پیر روردی شاعر فرانسوی در سال 1889 در جنوب فرانسه متولد شد. در جوانی به پاریس آمد و در آن جا با هنرمندان بزرگی چون لوئی آراگون، آندره برتون و پابلو پیکاسو آشنا شد. با انتشار مجموعه اشعارش در سال 1924 به شهرت و محبوبیت خاصی به ویژه در بین پیروان مکاتب سورئالیسم و کوبیسم و دادائیسم دست یافت، تا آن جا که آندره برتون بنیانگذار مکتب سورئالیسم، از او به عنوان «بزرگترین شاعر دوران» یاد کزد. اشعار او ترکیب غریبی است از سادگی و تعالی و همان گونه که اکتاویوپز میگوید،او شاعر راز است برای خوانندگان راز. رووردی در سال 1960 در سن 71 سالگی چشم از جهان فرو بست. این مجموعه نخستین کتابی است که از این شاعر به فارسی منتشر میشود.

کتاب های پیر روردی

یکی می گوید یکی می گرید