جوزف تی ماهونی

جوزف تی ماهونی

جوزف تی ماهونی  پروفسور مدیریت بازرگانی و کرسی بازرگانی کاترپیلار و معاون مدیر ابتکار سازمانی استراتژیک ایلینوی دارای :

دکتری اقتصاد بازرگانی، اقتصاد سازمان صنعتی، دانشگاه پنسیلوانیا، 1989
M.S اقتصاد بازرگانی، دانشگاه پنسیلوانیا، 1984
B.A Cum Laude، اقتصاد، دانشگاه پنسیلوانیا، 1980

کتاب های جوزف تی ماهونی

مبانی اقتصادی استراتژی