ادوارد اف ادینجر

ادوارد اف ادینجر

ادوارد اف. إدینجر (1998-1922) روان کاو آمریکایی و پیرو مکتب روان شناسی پونک، در دانشگاه ایندیانا و دانشکده پزشکی دانشگاه پیل تحصیل کرد. ادینجر از اعضای بنیان گذار بنیاد یونگ در نیویورک، رئیس سابق مرکز آموزشی پونک در نیویورک و صاحب آثار ارزشمندی در زمینه روان شناسی یونکی ست.

کتاب های ادوارد اف ادینجر

تشریح روان