آلیستر شیرر

آلیستر شیرر

آلیستر شیرر (متولد 1947) معلم مراقبه و مورخ هنرهای شرقی است. او درباره عملکرد مقدس هنر و معماری می نویسد و سخنرانی می کند و گروه هایی را به مکان های زیارتی در جنوب شرقی آسیا هدایت می کند.

کتاب های آلیستر شیرر

هستی بی کوشش