رحیم بایزیدی

رحیم بایزیدی

 دكتر رحیم بایزیدی متولد سال 1367، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل می باشد.

کتاب های رحیم بایزیدی

مهاجرت و توسعه اقتصادی