مصطفی بهزادفر

مصطفی بهزادفر

مصطفی بهزادفر متولد 1335 است او عضو هیات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1365 تا کنون است او دارای مدرک 

فوق لیسانس، شهرسازی، دانشگاه تهران،1365 و دکترا، طراحی شهری، م سیدنی ـ استرالیا،1376 است.

کتاب های مصطفی بهزادفر