نرگس صالح نیا

نرگس صالح نیا

دکتر نرگس صالح نیا استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و مولف می باشد.

کتاب های نرگس صالح نیا