احمد کبیری

احمد کبیری

مهندس احمد کبیری متولد سال 1358، مولف و مدرس حوزه کامپیوتر می باشد.

کتاب های احمد کبیری