برونو کی اویر

برونو کی اویر

برونو کیتز اویر متولد بیست و ششم نوامبر 1951 در شهر لینشپینگ واقع در سوئد است. وی در 1970 به همراهی پر اریک سودر، اریک فیلکسون و لیف الگرن گروه شعر وسووبوس را دایر کرد.

کتاب های برونو کی اویر

سیاه چون نقره