حمید اسماعیلی

حمید اسماعیلی

دکتر حمید اسماعیلی (1358) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ومولف است.

کتاب های حمید اسماعیلی

مدیر میانی


اتوماسیون


شبکه های نوآوری


مدیر عملیاتی