مهری نعمت پور

مهری نعمت پور

مهری نعمت پور متولد 1352 نویسنده ایرانی ، مدرک فوق لیسانس ادبیات دارد و سالها بعنوان دبیر ادبیات اختصاصی در مدارس فعالیت داشته است.

کتاب های مهری نعمت پور

افسانه ی یونا