مهدی صالحی

مهدی صالحی

دکتر سید مهدی صالحی متولد سال 1365، عضو هیئت علمی و استادیار گروه ریاضی و آمار دانشگاه نیشابور می باشد.

کتاب های مهدی صالحی

راهنمای جامع برنامه نویسی R