اسوات داموداران

اسوات داموداران

اسوات دامودران استاد امور مالی در دانشکده بازرگانی استرن در دانشگاه نیویورک (کرسی خانواده کرشنر در آموزش امور مالی) است که در آنجا امور مالی شرکت و ارزش گذاری سهام را تدریس می کند. او بیشتر به عنوان نویسنده چندین متون دانشگاهی و حرفه ای پرکاربرد در زمینه ارزش گذاری، امور مالی شرکت و مدیریت سرمایه گذاری شناخته شده است.

کتاب های اسوات داموداران

روایات و اعداد